راهنما و فهرست مطالب دوره آموزش حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با روش تدریس موضوعی

مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی ایران مهندس کامیار میررضوی

 

 فصل اول:

 فصل دوم:

 فصل سوم:

 

 فصل چهارم شامل 11 بخش :    شروع مبحث گودبرداری

 

 گودبرداری 1

 

 گودبرداری ۲

 

گودبرداری ۳

   

    *گودبرداری ۴  گودشهران

   * گودبرداری ۵  ادامه گودشهران

 

گودبرداری ۶  گودشهرری جوانمردقصاب

 

گودبرداری ۷  گودپیروزی

 

گودبرداری ۸  گودکامرانیه

 

گودبرداری ۹  گودیافت آباد

 

گودبرداری ۱۰  گودخاقانی

 

گودبرداری ۱۱  گود تهران پارس

 

فصل پنجم :

 

 فصل ششم :