راهنما و فهرست مطالب دوره آموزش حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با روش تدریس موضوعی

مدرس و پژوهشگر حقوق مهندسی ایران مهندس کامیار میررضوی

 

 فصل اول:

 فصل دوم:

 فصل سوم:

 فصل چهارم شامل 11 بخش :    شروع مبحث گودبرداری

 گودبرداری 1

 گودبرداری ۲

گودبرداری ۳

   

    *گودبرداری ۴  گودشهران

   * گودبرداری ۵  ادامه گودشهران

گودبرداری ۶  گودشهرری جوانمردقصاب

گودبرداری ۷  گودپیروزی

گودبرداری ۸  گودکامرانیه

گودبرداری ۹  گودیافت آباد

گودبرداری ۱۰  گودخاقانی

گودبرداری ۱۱  گود تهران پارس

فصل پنجم :

 فصل ششم :