جلسه اول ۱

جلسه دوم ۲

جلسه سوم ۳

جلسه چهارم ۴

جلسه پنجم

جلسه ششم ۶

جلسه هفتم ۷

جلسه هشتم ۸

جلسه نهم ۹

جلسه دهم ۱۰

جلسه یازدهم ۱۱

جلسه دوازدهم 12

جلسه سیزدهم ۱۳

جلسه چهاردهم ۱۴

جلسه پانزدهم ۱۵

جلسه شانزدهم ۱۶

جلسه هفده ۱۷

جلسه هجدهم ۱۸

جلسه نوزدهم ۱۹

جلسه بیستم ۲۰

جلسه بیست و یکم ۲۱

جلسه بیست و دوم 22 (پایان سفراول)

جلسه بیست و سوم(شروع سفر دوم) ۲۳

جلسه بیست وچهارم ۲۴

جلسه بیست و پنجم ۲۵

جلسه بیست وششم ۲۶

جلسه بیست و هفتم۲۷

جلسه بیست و هشتم۲۸

جلسه بیست و نهم۲۹

جلسه سی ۳۰

جلسه سی و یکم۳۱

جلسه سی و دوم۳۲

جلسه سی و سوم۳۳

جلسه سی و چهارم۳۴

جلسه سی وپنجم۳۵

جلسه سی و ششم(پایان سفر دوم )۳۶

(پایان سفر دوم )

جلسه سی و هفتم37 پرسش و پاسخ قبل از شروع سفر سوم

جلسه سی وهشتم 38 پرسش و پاسخ قبل از شروع سفر سوم

جلسه سی و نه (آغار سفر سوم) ۳۹

جلسه چهل۴۰

جلسه چهل و یک ۴۱

جلسه چهل و دو ۴۲

جلسه چهل و سه ۴۳

جلسه چهل و چهار ۴۴

جلسه چهل و پنج ۴۵

جلسه چهل و شش ۴۶

جلسه چهل و هفت ۴۷

جلسه چهل و هشت ۴۸

جلسه چهل و نه ۴۹

جلسه پنجاه ۵۰

جلسه پنجاه و یک ۵۱

جلسه پنجاه و دو ۵۲

جلسه پنجاه و سه ۵۳

جلسه پنجاه و چهار ۵۴

جلسه پنجاه و پنج ۵۵

جلسه پنجاه و شش ۵۶

جلسه پنجاه و هفت ۵۷

جلسه پنجاه و هشت ۵۸

جلسه پنجاه و نه ۵۹

جلسه شصت ۶۰

جلسه شصت و یک ۶۱

جلسه شصت و دو ۶۲

جلسه شصت و سه ۶۳

جلسه شصت و چهار ۶۴

جلسه شصت و پنج ۶۵

جلسه شصت و شش ۶۶

جلسه شصت و هفت ۶۷

جلسه شصت و هشت ۶۸

جلسه شصت و نه ۶۹

جلسه هفتاد ۷۰

جلسه هفتاد و یک ۷۱

جلسه هفتاد و دو ۷۲

جلسه هفتاد و سه ۷۳

جلسه هفتاد و چهار ۷۴

جلسه هفتاد و پنج ۷۵

جلسه هفتاد و شش ۷۶

جلسه هفتاد و هفت ۷۷

جلسه هفتاد و هشت ۷۸

جلسه هفتاد و نه ۷۹

جلسه هشتاد ۸۰

جلسه هشتاد و یک ۸۱

جلسه هشتاد و دو ۸۲

جلسه هشتاد و سه ۸۳

جلسه هشتاد و چهار ۸۴

جلسه هشتاد و پنج ۸۵

جلسه هشتاد و شش ۸۶

جلسه هشتاد و هفت ۸۷

جلسه هشتاد و هشت ۸۸

جلسه هشتاد و نه ۸۹

جلسه نود۹۰

جلسه نود و یک ۹۱

جلسه نود و دو 92

جلسه نود و سه 93

جلسه نود و چهار ۹۴

جلسه نود و پنج ۹۵

جلسه نود و شش ۹۶

جلسه نود و هفت ۹۷

جلسه نود و هشت 98

جلسه نود و نه 99

جلسه صد 100

جلسه صد و یک 101

جلسه صد و دو 102

جلسه صد و سه ۱۰۳

جلسه صد و چهار 104

جلسه صد و پنج 105

جلسه صد و شش 106

جلسه صد و هفت 107

جلسه صد و هشت 108

جلسه صد و نه 109

جلسه صد و ده 110

جلسه صد و یازده 111

جلسه صد و دوازده 112

جلسه صد و سیزده 113

جلسه صد و چهارده ۱۱4

جلسه صد و پانزده ۱۱5

جلسه صد و شانزده ۱۱6

جلسه صد و هفده ۱۱7

جلسه صد و هجده ۱۱8

جلسه صد و نوزده ۱۱9

جلسه صد و بیست 120

جلسه صد و بیست و یک 121

جلسه صد و بیست و دو 122

جلسه صد و بیست و سه 123

جلسه صد و بیست و چهار 124

جلسه صد و بیست و پنج 125

جلسه صد و بیست و شش 126

جلسه صد و بیست و هفت 127

جلسه صد و بیست و هشت 128

جلسه صد و بیست و نه 129

جلسه صد و سی 130

جلسه صد و سی و یک 131

جلسه صد و سی و دو 132

جلسه صد و سی و سه 133

جلسه صد و سی و چهار 134

جلسه صد و سی و پنج 135

جلسه صد و سی و شش 136

بخش اول از شرح وظایف و مسئولیتهای ناظرین به تفکیک رشته های :

جلسه صد و سی و هفت 137

جلسه صد و سی و هشت 138

جلسه صد و سی و نه 139

جلسه صد و چهل 140

جلسه صد و چهل و یک 141

جلسه صد و چهل و دو 142

جلسه صد و چهل و سه 143

جلسه صد و چهل و چهار 144

جلسه صد و چهل و پنج 145

جلسه صد و چهل و شش 146

جلسه صد و چهل و هفت 147

جلسه صد و چهل و هشت 148

جلسه صد و چهل و نه 149

جلسه صد و پنجاه 150

جلسه صد و پنجاه و یک 151

جلسه صد و پنجاه و دو 152

جلسه صد و پنجاه و سه 153

شرح مختصری از ضوابط تهیه نقشه های تفکیکی شامل :

جلسه صد و پنجاه و چهار 154

جلسه صد و پنجاه و پنج 155

جلسه صد و پنجاه و شش 156

جلسه صد و پنجاه و هفت 157

دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران ، در ادامه دوره آموزش حقوق مهندسی با ( تدریس موضوعی شامل شش فصل ) بارویکردی متفاوت ارایه می شود ، بدین صورت که کلیه مطالب در چهار سفر و در چهار مرحله مورد کنکاش قرار گرفته و هر سفر نسبت به سفر قبلی باژرفای عمیق تری مورد بررسی قرار گرفته و جزییات بیستری به مخاطب منتقل میشود . این دوره در قالب 157 جلسه و بیش از 200 ساعت فایل صوتی به همراه مستندات تصویری و ویدیویی ، توسط پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران ، جناب آقای مهندس کامیارمیررضوی تدریس شده و سفر چهارم از جلسه 157 به بعد بزودی آغاز خواهد شد.