دومین سمینار حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی(خراسان رضوی – مشهد)

دومین سمینار حقوق مهندسی و اهمیت گزارش نویسی

برگزارکننده:گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

پنج شنبه 17 اسفندماه 96 ساعت 14 الی 20