همایش حقوق مهندسی اردبیل

برگزای همایش حقوق مهندسی با ممحوریت گزارش نویسی در اردبیل برگزار شد.این همایش با روش پژوهش و بازخوانی پرونده های واقعی ارائه شد.