کارگاه آموزشی نحوه تنظیم مبایه نامه

در این کارگاه یکروزه مهندس میررضوی تجربیات خود در زمین مبایعه نامه که حاصل پژوهش و تحقیق تخصصی در این زمینه میباشد در اختیار دانش پژوهان گرامی قرار داد.